Obec Drahonice
Drahonice

Územní plán obce

Územní plán obce Drahonice - detail

Územní plán obce Drahonice - detail.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 773,34 kB

Územní plán obce Albrechtice - detail

Územní plán obce Albrechtice - detail.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 587,97 kB

Územní plán obce - textová část

Územní plán obce - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 559,17 kB

Územní plán obce - technická infrastruktura - Drahonice

Územní plán obce - technická infrastruktura - Drahonice.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 811,41 kB

Územní plán obce - technická infrastruktura - Albrechtice

Územní plán obce - technická infrastruktura - Albrechtice.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 635,32 kB

Územní plán obce - veřejně prospěšné stavby

Územní plán obce - veřejně prospěšné stavby.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 712,1 kB

Územní plán obce - širší vztahy

Územní plán obce - širší vztahy.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 931,36 kB

Územní plán obce - ZPF

Územní plán obce - ZPF.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 646,1 kB

Územní systém ekologické stability obce Drahonice (ÚSES)

Územní systém ekologické stability obce Drahonice (ÚSES).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,33 MB

Obecné informace k územním plánům

I. Stavební zákon 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nový stavební zákon doplňují dva další zákony: zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),  zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon – SZ) podrobněji upravuje 7 prováděcích vyhlášek:  vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,  vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb., (bude v nejbližší době nahrazena novou vyhláškou),  vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Stavební zákon zavádí řadu nových pojmů definovaných v § 2 a 3. Stavební zákon má úzkou vazbu na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (SŘ), jehož ustanovení se použijí, nestanoví-li stavební zákon jinak.

II. Územní plánování Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřená na naplňování cílů a úkolů územního plánování, za použití jeho základních nástrojů, kterými jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Uvedené nástroje územního plánování mají rozdílnou míru právní závaznosti, proceduru i způsob spoluúčasti správních orgánů a občanů na jejich vytváření. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro soulad podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnosti obyvatel v území. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá mimo jiné na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Úkolem územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území, stanovovat koncepci jeho rozvoje, prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, stanovit požadavky na využívání a prostorové uspořádání území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovit podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, usilovat o zmírnění nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, prověřovat hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů.

Nástroje územního plánování  územně plánovací podklady – ÚPP: - územně analytické podklady – ÚAP § 26 až 29 SZ - územní studie – ÚS § 30 SZ  politika územního rozvoje – PÚR § 31 až 35 SZ  územně plánovací dokumentace - ÚPD: - zásady územního rozvoje – ZÚR § 36 až 42 SZ - územní plán – ÚP § 43 až 57 SZ - regulační plán – RP § 61 až 75 SZ  vymezení zastavěného území § 58 až 60 SZ  územní rozhodnutí § 76 až 95 SZ  územní souhlas § 96 SZ  územní opatření § 97 až 100 SZ

III. Postavení obcí v územním plánování § 2, 5, 6, 9, 24 SZ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve věcech územního plánování vykonávají orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a ve zvláštních případech Ministerstvo obrany. Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje. V samostatné působnosti uplatňuje rada obce námitky k ZÚR a připomínky k ÚP sousedních obcí. Orgány obce zajišťují rozvoj území obce a ochranu jeho hodnot. Pouze rozhodování v záležitostech nadmístního významu přísluší orgánům kraje. V takovém případě však musí orgány kraje postupovat v součinnosti s orgány dotčených obcí. Ministerstvo zasahuje do působnosti orgánů krajů a obcí jen v záležitostech týkajících se rozvoje území státu, ale i tehdy postupuje v součinnosti s orgány příslušných obcí a krajů. Orgány obcí, které vykonávají působnost ve věcech územního plánování v přenesené působnosti, jsou:  obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP), tj. úřad územního plánování (ÚÚP), jako pořizovatel zejména pořizuje ÚPP, ÚP, RP a vymezení zastavěného území, obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 SZ, jako pořizovatel pořizuje ÚS, ÚP, RP a vymezení zastavěného území,  ostatní obecní úřady,  stavební úřad, který vydává územní rozhodnutí, územní souhlas a územní opatření. Orgány obcí, které vykonávají působnost ve věcech územního plánování v samostatné působnosti je zastupitelstvo obce. Rada obce vykonává většinu svých činností v přenesené působnosti, s výjimkou uplatňování námitek k ZÚR a připomínek k ÚP sousedních obcí, které uplatňuje v samostatné působnosti. Pořizovatelem je příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje. Termín „příslušný obecní úřad“ znamená jednak úřad územního plánování a jednak obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků podle ustanovení § 24 SZ.

IV. Územní plán Význam územního plánu Územní plán (ÚP) je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán v podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Bez pořízení územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstavbu. ÚP se vydává pro celé území obce formou opatření obecné povahy podle SŘ a je závazný pro rozhodování v území. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů nesmí být v rozporu s územním plánem.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 19 °C 11 °C
neděle 26. 5. déšť 22/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 18/10 °C

Svátek

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip

  • 1253 první písemná zmínka
  • 1272 ha katastrální území
  • 468 nadmořská výška
  • 373 počet obyvatel

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat